KN Channel giới thiệu video bắt cóc để cảnh báo các bạn nhỏ hãy luôn cảnh giác với những người lạ, chuyên đi bắt cóc trẻ con. ☆Hãy đăng ký thành…